หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
 
   
การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ทางคมนาคม ถนน สะพาน และทางน้ำ
   
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
   
การพัฒนาระบบจราจร ขยายเขตไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งชุดไฟฟ้าส่องสว่าง
 
 
 
   
ส่งเสริมด้านการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย ระดับประถมวัย ระดับมัธยมศึกษา และการศึกษานอกระบบ
   
งานส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี และนันทนาการ
   
งานรักษาคนป่วย ช่วยเหลือคนป่วย ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค
   
งานด้านสวัสดิการสังคม ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลที่ทั่วถึง
 
 
 
   
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างงาน สร้างรายได้
   
การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร