หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
 


นายนฤพัฒน์ มาลา
ปลัด อบต. บ้านกลาง


นายวิทวัส บุญจอม
รองปลัด อบต.บ้านกลาง
 
สำนักปลัด
 


นางจันทร์จิรา นูเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าสิบเอกวรปรัชญา โสมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางดวงกมล ยานะน้อง
นักจัดการงานทั่วไป


จ่าเอกอภิชัย เขียวนิล
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นางสิริธัญ กองแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวอินทรา เนียบถนอม
นิติกร ปฏิบัติ


นางสาวแอนนี่ ชายศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ