หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายวิทวัส บุญจอม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
โทร : 084-576-0349
นายวิทวัส บุญจอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
โทร : 0845760349
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางจันทร์จิรา นูเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0858736635
นางสาวกัญญาภัค อ่อนโชติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0896737684
นายเจริญ จันมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0860826529
นายวิทวัส บุญจอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0845760349
นางรัตนาภรณ์ เกษามูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0839831424
นางสาวพรชิตา กองกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0899294471