หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
      
 
       ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลบ้านกลาง นิยมตั้งบ้านเรือน แบบรวมกลุ่มญาติพี่น้อง บริเวณใกล้กับวัด โรงเรียน แหล่งสาธารณูปโภค พึ่งพาอาศัยกัน ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม มีวิถชีวิตแบบพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบล ี
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลบ้านกลาง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสำนักสงฆ์ ๑๒ แห่ง ได้แก่
  วัดสอนธรรมวราราม หมู่ที่
    บ้านห้วยด่านเหนือ , หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้วยด่านเหนือ
  วัดโนนหัวพุ หมู่ที่
    บ้านน้ำพุ , หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้ำพุสามัคคี
  วัดสว่างอรุณ หมู่ที่
    บ้านกลาง , หมู่ที่ ๑๘ บ้านเมตตา
  วัดสว่างโพธาราม หมู่ที่
    บ้านน้ำเลน , หมูที่ ๑๐ บ้านหนองดินดำ
  วัดชัยทอง หมู่ที่
    บ้านร่องกะถิน
  วัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่
    บ้านป่าบง , หมู่ที่ ๑๒ บ้านน้ำหลุม , หมู่ที่ ๑๖ บ้านป่าบงใต้
  วัดโป่งขามฝาด หมู่ที่
    บ้านโป่งขามฝาด
  วัดโนนสว่าง หมู่ที่
    บ้านสักงอยน้อย
  วัดห้วยด่านน้อย หมู่ที่
    บ้านห้วยด่านน้อย
  สำนักโพธิ์ศรีธรรมมาราม หมู่ที่ ๑๑
    บ้านน้ำพุพัฒนา
  วัดห้วยแสนงา หมู่ที่ ๑๓
    บ้านห้วยแสนงา , หมู่ที่ ๑๙ บ้านเมตตา
  วัดโคกขมิ้น หมู่ที่ ๑๕
    บ้านโคกขมิ้น
  โบสถ์ ๑ แห่ง ได้แก่
  คริตจักรร่มพระคุณ หมู่ที่ ๑๒
    บ้านน้ำหลุม
 
 
 
   
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๐ บ้านหนองดินดำ
  โรงเรียนประถมศึกษา ๔ แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนบ้านกลาง (ประชารัฐบำรุง) ตั้งอยู่ที่หมู่ บ้านกลาง
    โรงเรียนบ้านร่องกะถิน ตั้งอยู่ที่หมู่ บ้านบ้านร่องกะถิน
    โรงเรียนบ้านป่าบง ตั้งอยู่ที่หมู่ บ้านป่าบง
    โรงเรียนน้ำพุ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๗ บ้านน้ำพุสามัคคี
  โรงเรียนเอกชน ๒ แห่ง ได้แก่
    โรงเรียนฤทัยทิพย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ บ้านโป่งขามฝาด
    โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๙ บ้านเมตตา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง      
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ      
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง      
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องกิน      
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๐ บ้านกลาง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่
    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๐ บ้านกลาง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ห้องสมุดประชาชน ๖ แห่ง
 
      
 
 
  สถานีตำรวจ จำนวน แห่ง
  ป้อมยาม จำนวน แห่ง
  รถยนต์ดับเพลิง จำนวน คัน
  รถกู้ภัย จำนวน คัน
 
     
  สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง ได้แก่
  สถานีอนามัย
ตำบลบ้านกลาง
ตั้งอยู่หมู่ที่ บ้านกลาง
  สถานีพยาบาลเอกชน ๓ แห่ง ได้แก่
  สถานพยาบาล ตั้งอยู่หมู่ที่ บ้านกลาง
  สถานพยาบาล ตั้งอยู่หมู่ที่ บ้านร่องกะถิน
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
 
 
   
       ตำบลบ้านกลางมีประเพณีและวัฒนธรรมที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น คือ การจัดงานบุญบั้งไฟ และ การสมโภชน์ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล โดยงานบุญบั้งไฟนั้น ชาวบ้านจะนำบั้งไฟขึ้นขบวนรถที่ตกแต่งประดับประดา เป็นลวดลายไทยอย่างสวยงาม นำแห่ด้วยขบวนรำประกอบดนตรี พื้นเมือง ส่วนในการจัดงานสมโภชน์ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมือง ไกลนั้น ชาวบ้านในพื้นที่จะประกอบพิธีถวายเครื่องเซ่นไหว้ เปลี่ยนเครื่องทรง และมีการจัดงานรื่นเริงต่างๆ เช่น การรำวงการออกร้านขายของจากชาวบ้านในพื้นที่ ฯลฯ