หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com
 
 


 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
    เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
    เบอร์โทรศัพท์ : ๐-๕๖๙๑-๐๐๕๙ ต่อ ๑๐๔
    โทรสาร : ๐-๕๖๙๑-๐๐๕๙ ต่อ ๑๐๘
 
 
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย