หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำการประเมินเรื่องคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการ WAY OF LIFE สร้างความสุขในแบบวิถีชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คือ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๔๐ นิ้ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ของ อบต.บ้านกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๖๒๗๒ เพชรบูรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๔ โรงเรียน และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8