หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านกลาง
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
นายสมพงษ์ มาลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล
และศาสนสถานประจำตำบลบ้านกลาง
คำขวัญประจำตำบลบ้านกลาง
" ป่าต้นน้ำโคกเดิ่นฤาษี ประเพณีบุญบั้งไฟ
ลูกเจ้าพ่อเมืองกลางเมืองไกล ตำบลใหญ่ประจำอำเภอ "
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-910059 www.ban-klang.go.th e-mail: ban_klang@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100010841466180
 
๐๕๖-๙๑๐-๐๕๙
 


 
 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมด ๓๓๕.๔๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๒๐๙,๖๗๓ ไร่
 
 
 
       พื้นที่ของตำบลบ้านกลางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขา ใช้สำหรับทำไร่ยาสูบ ทำนาข้าวแบบอาศัยน้ำฝนและทำไร่ข้าวโพด รวมไปถึงมีการเลี้ยงสัตว์บ้างเป็นบางส่วน
 
 
  อาชีพหลัก
  กสิกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐
  ปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
  รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ
  อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ปากช่อง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ช้างตะลูด  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ้านไร่  
 
  ประชากรทั้งสิ้น ๒,๕๓๒ ครัวเรือน จำนวน ๙,๘๘๔ คน ประกอบด้วย
   
ชาย จำนวน ๔,๘๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖
   
หญิง จำนวน ๕,๐๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๔
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๒๙ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๙ หมู่บ้าน ได้แก่
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  บ้านห้วยด่านเหนือ ๓๐๐ ๓๐๑ ๖๐๑ ๑๕๓  
บ้านน้ำพุ ๓๐๒ ๒๙๗ ๕๙๙ ๑๘๗
  บ้านกลาง ๓๖๔ ๓๖๔ ๗๒๘ ๒๐๑  
บ้านน้ำเลน ๒๗๔ ๓๘๒ ๖๕๖ ๑๓๘
  บ้านร่องกะถิน ๓๑๙ ๓๕๙ ๖๗๘ ๑๕๒  
บ้านป่าบง ๓๑๙ ๓๒๙ ๖๔๘ ๑๗๑
  บ้านโป่งขามฝาด ๓๔๓ ๓๓๖ ๖๗๙ ๑๕๙  
บ้านสักงอยน้อย   ๑๘๒ ๑๙๑ ๓๗๓ ๙๘
  บ้านห้วยด่านน้อย ๒๒๒ ๒๔๑ ๔๖๓ ๑๑๕  
๑๐ บ้านหนองดินดำ ๓๒๙ ๓๔๗ ๖๗๖ ๑๙๕
  ๑๑ บ้านน้ำพุพัฒนา ๓๑๐ ๓๒๐ ๖๓๐ ๑๕๑  
๑๒ บ้านน้ำหลุม ๑๗๗ ๑๘๓ ๓๖๐ ๘๙
  ๑๓ บ้านห้วยแสนงา ๑๐๙ ๑๐๐ ๒๐๙ ๑๐๒  
๑๔ บ้านห้วยด่าน ๒๔๘ ๒๖๓ ๕๑๑ ๑๓๐
  ๑๕ บ้านโคกขมิ้น ๑๖๔ ๑๔๔ ๓๐๘ ๗๐  
๑๖ บ้านป่าบงใต้   ๒๖๐ ๒๔๑ ๕๐๑ ๑๑๙
  ๑๗ บ้านน้ำพุสามัคคี   ๒๙๑ ๒๘๕ ๕๗๖ ๑๓๐  
๑๘ บ้านกลางใหม่   ๒๒๕ ๒๕๘ ๔๘๓ ๑๑๖
  ๑๙ บ้านเมตตา   ๑๐๑ ๑๐๔ ๒๐๕ ๕๖  
  รวม   ๔,๘๓๙ ๕,๐๔๕ ๙,๘๘๔ ๒,๕๓๒